O mne

VEK: nepodstatný údaj… Inteligentnejší ľahko vypočítajú, tým ostatným napoviem – skúste vypočítať podľa skúšky dospelosti…

VZDELANIE: vysokoškolské II. stupňa

1981 – 1986: VŠLD LF, Zvolen, odbor/špecializácia:   lesné inžinierstvo
1977 – 1981: Gymnázium, Dubnica nad Váhom

BYDLISKO: Mojmírovce

ZAMESTNANIE: Lesy SR, š.p., Odštepný závod Topoľčianky, Lesná správa Nitra

2013 doteraz: Odštepný závod Topoľčianky
1986 – 2012:       Odštepný závod Palárikovo